CALL FOR VIDEOS ON DIASPORA REGISTRATION!

By: Kosovo Diaspora    April 17, 2015

KOSOVODIASPORA is organizing a video competition!

Please submit a video no longer than 1 minute to promote the diaspora registration process in the biggest worldwide diaspora registration campaign to date. The video must contain an active call for registering on the Kosovo Ministry of Diaspora web-platform at http://rd.rks-gov.net.

The way this call is made as well as the process and tools used for creating the videos are the creator’s choice. The videos can be made with professional video camera tools,  smart phones, or be designed in cartoon or other visual formats.

This call goes out to all the residents of Kosovo, Albania, Macedonia, Montenegro, and Serbia and family members living abroad. The video can be done in any language where our diaspora members live.

Cash prizes of 400€, 150€, and 50€, will be awarded to the winners.

Creativity is the highest criteria for choosing the winning video. 

The videos must be submitted by 20th of June 2015 to: [email protected].

Please, send us a note expressing interest in making a video as soon as possible.

Here is the link for registering the diaspora online.

The winners will be announced on our website, facebook page, and twitter account on 25 June 2015. For more information on the registration process, click here.

The competition is organized by NGO Germin, which manages the www.kosovodiaspora.org platform. The prizes are made possible by the Diaspora for Engagement in Economic Development project, and funded by the Finish Government.

poster face videosub (3)


 

KOSOVODIASPORA kërkon videon më të mirë mbi regjistrimin e diasporës!

Na dërgoni një video jo më të gjatë se 1 minutë e cila promovon regjistrimin e diasporës Shqiptare në mbarrë botën. Video duhet të apelojë për regjistrimin e diasporës në web-platformën e Ministrisë së Diasporës në Kosovë në faqën http://rd.rks-gov.net.

Video mund të realizohet me mjete profesionale apo me telefon, dhe mund të zhvillohet si animacion apo stil tjeter visuel. Ky konkurs vlen për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen.

Shpërblimet 400€, 150€, dhe 50€ do të ndahën për tri vendet e para.

Kriteri kryesor për përzgjedhjen e videove fituese është kreativiteti.

Videot duhet të dërgohen deri me 20 Qershor 2015 në: [email protected].

Ju lutem, dërgoni email për te shprehur interes në krijimin e një klipi paraprakisht.

Ky është linku për regjistrimin online të diasporës.

Fituesit do të shpallen në faqen tonë në webfaqën tonë, në facebook, dhe twitter me 25 Qershor 2015. Për më shumë informata drejtohuni klikoni këtu.

Konkursi është I organizuar nga OJQ-ja Germin, e cila menaxhon platformën www.kosovodiaspora.org. Ky konkurs është mbështetur nga projekti Diaspora for Engagement in Economic Development, si dhe nga Qeveria Finlandeze.

Related Articles

Submit for Newsletter

Newsletter

Qamlije Lokaj: Engagement of Diaspora Professionals at the Country of Origin

Diapsora Register Online

DIASPORA
Register Online